Oxelösund tar helhetsgrepp
Framtiden ser ljus ut för Oxelösund, på bara en timmes pendlingsavstånd från Stockholm. Många pendlar redan idag ifrån Nyköping och i Oxelösund ökar trycket på industrimark och bostäder. Här har kommunföretagen bråda dagar att bereda plats och möjligheter till företagsetableringar och boende. Ulf Rohlén, nytillträdd VD för tre sammanslagna helägda kommunala bolag i Oxelösund, vill fånga framtidstron och planerar att utöka verksamheten ytterligare.
Kommunföretagen i Oxelösund, det vill säga Kustbostäder, Oxelö Energi samt Oxelösunds Fastighets AB (OFAB), är tre företag som ägs till hundra procent av Oxelösunds kommun och där Ulf Rohlén tog över rodret för knappt ett år sedan. Tidigare har han huvudsakligen ägnat sin energi åt den börsnoterade företagsmiljön, bland annat Fortum, men kommunföretagen i Oxelösund ställer lite andra krav på inriktning. Den största skillnaden med den nya arbetsmiljön är framförallt en fråga om långsiktighet, menar han.
– Här kan vi arbeta mer långsiktigt, det finns en klart uttalad vilja från kommunledningens sida angående vad man vill åstadkomma med verksamheten. Annars är egentligen inte skillnaden så stor i jämförelse med de börsnoterade företagen, konstaterar Ulf.
När det gäller kommunägda företag brukar man ju även prata om begreppet affärsmässig samhällsnytta, vilket innebär att leverera varor och tjänster till kommuninvånarnas bästa. Men det innebär ju också att verksamheten bör tjäna rimligt med pengar.
– Vi behöver ju inte nödvändigtvis vinstmaximera, man får tänka mer i helheter vad som är bäst för alla parter i en given situation.

Det innebär sannerligen inte att ekonomin ställs i bakgrunden. En av tankarna med sammanslagningen av de tre bolagen under ett tak 1990 var att effektivisera energidelen och fastighetssidan genom att skapa en gemensam administration och ta ett helhetsgrepp om den kommunala verksamheten. Idag arbetar cirka 95 personer i den sammanslagna organisationen. Ulf Rohléns arbete handlar bland annat om att köpa fastigheter och förvalta det kommunen äger, men också att kunna avyttra. Vinstmaximeringen är som sagt inte ett självändamål. Här gäller det att tänka större än så, och vi återkommer igen till helhetstanken.
RADERAT STYCKE
Kommunens tekniska förvaltning har också fått en ny plats inom OFAB. Detta innebär att man sköter allt underhåll och förvaltning till sina fastigheter, gator och parker. De senaste snörika vintrarna har emellertid ställt större krav än vad den egna kapaciteten förmår, och då köper man in externa tjänster – till stor glädje för de lokala entreprenörerna, får man förmoda.
Det nya helhetstänkandet har lett till ökade skatteintäkter, vilket inte är så dumt för en kommun i expansivt skede. Och expansion är vad vi talar om för framtiden i Oxelösund, där framtidstron är stark. Motorn i kommunen, SSAB, har på senare tid haft framgångar och här talas det om ny- och återanställningar på cirka 900 personer. På kommunsidan räknar man därför med hundratalet nyanställningar för att möta det ökande trycket. Närheten till Skavsta flygplats är också i dagsläget en vinstlott. Åtta procent av Skavstas anställda bor idag i Oxelösund men flygplatsen räknar också med stor expansion och visionen är att tredubbla antalet anställda inom en 20-årsperiod – man skulle då sysselsätta cirka tretusen personer.

Ett intensivt arbete har också pågått under det senaste halvåret på kommunföretagen med att ta fram en ny affärsplan där hörnstenarna heter kund, medarbetare samt ett vässat ledaransvar. Inför höstens budgetarbete tänker man detaljstyra vad varje utlägg ska få kosta. Här lämnas inget åt slumpen, och ingenting går heller till spillo. I helhetsgreppet ingår också att ta vara på energiöverskottet från SSAB som annars går direkt ut i Östersjön till ingen nytta.
– Oxelö Energi är faktiskt en av Sveriges billigaste leverantörer av fjärrvärme idag. Det kan vi bland annat erbjuda därför att vi tar tillvara och köper SSAB:s spillvärme. SSAB har idag ett stort energiöverskott som vi också funderar över möjliga användningsområden för i framtiden, säger Ulf.

Möjligheterna tycks oändliga när man pratar med Ulf, som verkar tycka att han har fått världens roligaste jobb i en så pass expansiv kuststad som Oxelösund. 85 procent av kommunens gräns vätter faktiskt mot havet, vilket ju innebär stora vyer för allmännyttans hyresgäster. Där kan man blicka ut mot havet och en skärgård som rymmer inte mindre än trehundra öar. Alla vana seglare brukar lyriskt tala om skärgården utanför Oxelösund. Man kan samtidigt njuta av mer pengar i plånboken då hyran är betald; Oxelösunds allmännytta ligger faktiskt på trettonde billigaste plats i landet.
– Nu planerar vi också en påbyggnation på befintliga lägenheter vid kusten som ska göras om till terrasslägenheter.
Idag ligger kommuninvånarantalet på cirka 11 400 personer. Målet är att få en nettotillväxt med ungefär 50 människor per år. Ulf Rohlén är redo för uppgiften.
– Det ska bli en härlig utmaning att anta, att driva den framtida expansionen i Oxelösund!


OFAB

Bransch:
Bostad / Bygg / Fastighet

Telefon: 070-6884049
Fax: 0155-38801


Email:
ulf.rohlen@oxelosund.se

Hemsida:
www.oxelosund.se

Adress:
OFAB
Sjögatan 28
61381 Oxelösund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN